wgrk.net
当前位置:首页 >> sort函数用法mAtlAB >>

sort函数用法mAtlAB

给你举了例子: X=magic(5) X = 17 24 1 8 15 23 5 7 14 16 4 6 13 20 22 10 12 19 21 3 11 18 25 2 9 >> [a,b]=sort(X,2) a = 1 8 15 17 24 5 7 14 16 23 4 6 13 20 22 3 10 12 19 21 2 9 11 18 25 b = 3 4 5 1 2 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 5 1 2 3 ...

sort函数的用法: 做ACM题的时候,排序是一种经常要用到的操作。如果每次都自己写个冒泡之类的O(n^2)排序,不但程序容易超时,而且浪费宝贵的比赛时间,还很有可能写错。STL里面有个sort函数,可以直接对数组排序,复杂度为n*log2(n)。使用这个...

a=rand(100,100); tic [b,pos]=sort(a(:,1)); aa=a(pos,:); toc tic A=sortrows(a,1); toc det(aa-A) 前面的算法时间要短,效果是一样的 Elapsed time is 0.000110 seconds. Elapsed time is 0.000259 seconds. ans = 0 用个小矩阵检测下 a=magi...

function B=sorting_pup(A)n = length(A);for i = 1:n-1 for j = i+1:n if A(i)>A(j) temp = A(i); A(i) = A(j); A(j) = temp; end endendB = A;

>> x=[8 3 4 1 5 9 6 7 2]; >> [X,i]=sort(x) X = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i = 4 9 2 3 5 7 8 1 6 >> 可以知道sort()函数是排序函数; X是返回的排序之后的数组; i是返回的排序后X的每个元素在原先数组中的位置。

A = [1 1;2 2;3 3;3 4;3 5;4 4;4 5;4 7;5 5;5 7;6 6;7 7];R1 = unique(A(:,1))'R2 = arrayfun(@(x) A(A(:,1)==R1(x),2),1:length(R1),'un',false)R1 = 1 2 3 4 5 6 7 R2 = [1] [2] [3x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [6] [7]

function B=sorting_pup(A)n = length(A);for i = 1:n-1 for j = i+1:n if A(i)>A(j) temp = A(i); A(i) = A(j); A(j) = temp; end endendB = A;

>> A=[8 5 7 3 9 1 7]; >> [a i]=sort(A) a = 1 3 5 7 7 8 9 i = 6 4 2 3 7 1 5 >> 如上所示,a表示A经过升序排列之后的矩阵,i表示a中每个元素在原来矩阵A中的位置。 sort()函数是排序函数。

>> A=[8 5 7 3 9 1 7]; >> [a i]=sort(A) a = 1 3 5 7 7 8 9 i = 6 4 2 3 7 1 5 >> 如上所示,a表示A经过升序排列之后的矩阵,i表示a中每个元素在原来矩阵A中的位置。 sort()函数是排序函数。

a=rand(100,100); tic [b,pos]=sort(a(:,1)); aa=a(pos,:); toc tic A=sortrows(a,1); toc det(aa-A) 前面的算法时间要短,效果是一样的 Elapsed time is 0.000110 seconds. Elapsed time is 0.000259 seconds. ans = 0 用个小矩阵检测下 a=magi...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wgrk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com